Авторам

Вимоги до авторських рукописів

Редакція журналу «КОНСЕНСУС» приймає до друку авторські рукописи українською або англійською мовами, що раніше не публікувалися.

До журналу приймаються статті, публікації документів і пам’яток, бібліографічні та джерелознавчі огляди, рецензії на нові видання, повідомлення про наукові події та заходи, предмет дослідження яких відповідає профілю видання й сучасному стану науки.

Виклад статті повинен бути чітким, стислим, без повторень. Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань. Статті, оформлення яких не відповідає вказаним вимогам, до публікації не приймаються.

За умовами редакційної політики журналу «КОНСЕНСУС» автор/співавтор можуть опублікувати лише одну статтю у поточному номері. Кількість співавторів обмежена до 2-х осіб. Більша кількість співавторів можлива у випадку, якщо зміст рукопису є результатом спільних наукових досліджень, проведених у рамках грантів та науково-дослідних проєктів, які мають бути зазначені у статті та підтверджені відповідними документами.

Порядок оформлення та подання публікації
 1. Наукова стаття повинна містити такі необхідні елементи:

– постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

– формулювання мети, цілей статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному науковому напрямі.

Назви окремих елементів статті виділяються жирним шрифтом.

 1. Мова написання рукопису: українська, англійська.
 2. Рукопис статті подається до редакції у формі: файлу рукопису, який надсилається на електронну адресу редакції: consensus.sumy@ukr.net у форматі «Автор – Назва статті. doc».
 3. Наукова стаття подається до редакції в завершеному вигляді. Текст статті має бути ретельно вичитаним автором/співавтором щодо відсутності граматичних та стилістичних помилок і оформлений відповідно до встановлених редакційною колегією вимог. Не допускається виклад матеріалу в публіцистичному стилі. Виклад матеріалу статті повинен бути послідовним, логічно завершеним, із чіткими формулюваннями, що виключають подвійне тлумачення або неправильне розуміння інформації, мова тексту – виразною, лаконічною, що відповідає літературним нормам і науковому стилю.
 4. Рішення про можливість публікації статті приймає редколегія та незалежні рецензенти. 

Стаття проходить подвійне анонімне рецензування (double blind peer review).

Вимоги до оформлення статті
 1. Матеріали українською або англійською мовоюприймаються електронною поштою на e-mail: consensus.sumy@ukr.net ). Статті, підготовлені англійською мовою, приймаються до розгляду в пріоритетному порядку.
 2. Орієнтовний обсяг статті: 12–20 сторінок (20–60 тис. друкованих знаків з пробілами). Параметри оформлення тексту: шрифт – Times New Roman, розмір символу (кегль) – 14, міжстрічковий інтервал – 1,5, поля: верхнє, нижнє та праве – 20 мм, ліве поле – 30 мм, абзац – 10 мм. Форматування абзаців за допомогою інтервалів (пробілів) чи табуляції неприпустимий. Сторінки не нумеруються.

УВАГА! При написанні століть використовуємо лише арабські цифри – 18 ст., 19 ст., 21 ст… Римські цифри некоректно сприймаються базами та пошуковими системами.

 1. Індекс УДК(універсальний десятинний класифікатор) розташовують перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Індекс УДК визначає автор. DOI присвоюється редакцією.
 2. Назва статті подається українською та  англійською мовами великими літерами окремим абзацом без відступів першого рядка з вирівнюванням по центру. У назві бажано не використовувати ускладнену термінологію псевдонаукового характеру. Назва має бути короткою (до 14 слів) і точно відображати зміст статті. Скорочення та абревіатури у назві статті не допускаються.
 3. Відомості про автора (авторів)вказують після заголовка відповідно українською і англійською мовою з вирівнюванням по центру. Перший рядок – ім’я та прізвище автора (жирним шрифтом); другий – науковий ступінь і вчене звання; третій рядок – посада, місце роботи (повна назва), п’ятий рядок – населений пункт, де живе або працює автор, та назва країни; шостий – e-mail; рядком нижче – номерORCID (http://orcid.org/), номеру ResearcherID (http://www.researcherid.com/), Scopus-Author ID (зазначається при наявності індексованих публікацій у Scopus). Усі відомості наводять у називному відмінку. Ім’я та прізвище автора (авторів) виділяють жирним шрифтом, інші відомості – звичайним шрифтом. Номер ORCID, ResearcherID та Scopus-Author ID визначає автор.

Наприклад:

УДК 94(4/9)

«БРИТАНСЬКИЙ КОНСЕНСУС»: ШЛЯХИ ТА МЕТОДИ ТРАНСФОРМАЦІЇ БРИТАНСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
Владилена Сокирська,
доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії,
міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка,
м. Суми, Україна.
E-mail: vlada.sokirskaya@ukr.net
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9983-3234
Scopus-Author ID  57491795000
ResearcherID В-4448-2019

 

"THE BRITISH CONSENSUS": WAYS AND METHODS OF TRANSFORMATION OF THE BRITISH EMPIRE
Vladylena Sokyrska,
Doctor of Historical Sciences, Professor of the Department of World History, International Relations and Methods of Teaching Historical Disciplines
Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko,
Sumy, Ukraine
E-mail: vlada.sokirskaya@ukr.net
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9983-3234
Scopus-Author ID  57491795000
ResearcherID В-4448-2019
 1. Анотаціяподається українською та англійською мовами (не менше1 800 символів із пробілами у кожній анотації). Анотація оформлюється згідно з вимогами наукометричних баз як структурований реферат, і повинна містити такі виділені елементи: мета роботи, методологія, наукова новизна, висновки, ключові слова.

Ключові слова – слова з тексту матеріалу, які з точки зору інформаційного пошуку несуть змістовне навантаження. Ключові слова (5–7 слів) подаються у називному відмінку українською та англійською мовами.

Обов’язкова вимога до статей належний рівень перекладу англомовного тексту. Статті із низьким рівнем перекладу англійською мовою не розглядатимуться і редакція не вестиме переписку з її автором!

 1. Оформлення посилань робиться у вигляді підсторінкових автоматичних посилань згідно ДСТУ 2015: автор, назва, місце видання, видавництво, рік видання, сторінка посилання чи загальна кількість сторінок.

Наприклад:

1 Сокирська В. «Валюта для п’ятирічки»: шипчандлерство в системі Всесоюзного об’єднання «Торгзін» першої половини 1930-х рр. Старожитності Лукомор’я. 2021. №1 (4). С. 73. URL: http://www.lukomor.mosk.mksat.net/index.php/lukomor/article/view/50

2 Марочко В.І. «Торгсин»: золота ціна життя українських селян у роки голоду (1932–1933). Український історичний журнал. 2003. № 3. С. 90.

 3 Грушевський М. Історія України-Руси. Київ, 1996. 531 с.

4 Державний архів Одеської області (далі – ДАОО). Ф. 1241. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 7.

5 Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. База даних «Законодавство України» / ВР України.

URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80

 1. Текст статті пишеться від ТРЕТЬОЇ ОСОБИ (автор).

Дозволяється (але не рекомендується) використання ПЕРШОЇ ОСОБИ МНОЖИНИ (ми, нами).

КАТЕГОРИЧНО заборонено використання ПЕРШОЇ ОСОБИ ОДНИНИ (я, мною).

УВАГА! У тексті не повинно бути згадки про автора/авторів. Якщо йде примітка, то у дужках вказується курсивом Авт. Наприклад: (авторська примітка. – Авт.). У тексті повинні бути відсутні словосполучення: «автором досліджено», «автором зроблено», «дивіться попередній нашій праці», «стаття є продовженням нашої праці…» і мати відповідні посилання. Якщо автор говорить про свою працю, про свої попередні дослідження, то говорить про це від ТРЕТЬОЇ ОСОБИ.

 1. У кінці текступодається список літератури за латинським алфавітом під назвою REFERENCES з використанням стилю APA (American Psychological Association).

(УВАГА! Джерела у  REFERENCES не подаються)

Список літератури транслітерується латинськими літерами (REFERENCES). Якщо наукова праця написана мовою, що використовує кириличний алфавіт, то її бібліографічний опис необхідно транслітерувати латинськими літерами. Після транслітерованої назви праці зазначається переклад англійською мовою у квадратних дужках. Іноземні література і джерела залишаються без змін. Переклад на англійську мову праць на латинському шрифті не потрібний. Після кожного посилання необхідно в дужках указати мову оригіналу джерела, наприклад: (in Ukrainian), (in English), (in Latin), (in Hungarian) і т.д. Необхідно застосовувати рекомендовані транслітератори:

  Для транслітерації прізвищ та імен ОБОВ'ЯЗКОВО використовувати сервіси за посиланнями:

https://dmsu.gov.ua/services/transliteration.html (укр.)

http://translit-online.ru/pasport.html (рос.).

Наприклад:

  Bilaniuk, O.P. (2012). Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku mizhnarodnoho turyzmu v ukrainsko-polskykh vidnosynakh [Current state and prospects of international tourism development in Ukrainian-Polish relations]. Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsiia: elektronne naukove fakhove vydannia. 2. Retrieved from http://archive.nbuv.gov.ua/e-/journals/eui/2012_2/pdf/12bopypv.pdf [in Ukrainian].

  Bilokin, S. (1999). Rozhrom Kyivskoho Yeparkhialnoho Upravlinnia 1923 roku [The defeat of the Kyiv Diocesan Administration in 1923]. Kyivska Starovyna, 1, 101–121 [in Ukrainian].

  Hrushevskyi, M. (1996). Istoriia Ukrainy-Rusy [History of Ukraine-Rus]. Kyiv [in Ukrainian].

При наборі тексту слід дотримуватися таких загальних норм:

 • між словами ставити тільки один пробіл;
 • розрізняти тире (–) та дефіс (-). Дефіс – це знак, що з’єднує частини складних слів. Під час друку має позначення маленької горизонтальної рисочки (-) та не відокремлюється пробілами від слів. Тире – це розділовий знак, що вживається для позначення прямої мови, пауз, перед це (це є), оце, то, ось (це) значить. Тире у тексті обов’язково з обох боків відділяють пробілами;
 • не відділяти від попередньої цифри знак градуса, секунди, процента (25°; 5'; 30''; 77%);
 • відділяти нерозривним пробілом (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+Пробіл) знаки і літери на означення томів, частин, параграфів, пунктів, номерів сторінок тощо від наступної цифри (Т. 7; ч. 23; §5; № 34; С. 28–30); загальноприйняті позначення одиниць виміру від попередньої цифри (45 пуд.; 150 грн; 32 км; 6 млн; 45 тис.);
 • відділяти нерозривним пробілом ініціали та прізвище (М. С. Грушевський); скорочення після переліків (типу і т. п., і т. д.), перед іменами та прізвищами (п. Орест, ім. В. Винниченка), перед географічними назвами (м.Київ, с. Мошурів, р. Синюха);
 • скорочення типу 80-ті, 2-го друкувати через нерозривний дефіс (одночасне натискання клавіш Сtrl+Shift+Дефіс);
 • лапки використовувати парні (« »);
 • апостроф має виглядати так – ’ ;
 • дати подавати через тире без пробілів. Перед скороченнями р., рр., ст. ставити нерозривний пробіл. Якщо дати наводити в дужках, то «рр.» не писати (1861 р., 1945–1947 рр., (1945–1947), 15–18 ст.). У сполученнях на означення десятиліть між датами ставити тире з пробілами: 40-х – 50-х рр., 1940-х – 1960-х рр. Роки, що не збігаються з календарними, подавати через похилу риску (1997/98 навчальний рік; 2012/13 бюджетний рік);
 • часові та числові інтервали оформляти через ТИРЕ без пробілів (липень–серпень; 36–44);
 • у цифрових даних, що включають більше п’яти цифр, після кожних трьох цифр ставити нерозривний пробіл (13 255; 457 357; 46 532,5 кг.).
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ
 1. Коротка довідка про автора: ПІБ, наукові ступінь і вчене звання, місце роботи, електронна пошта, телефон.
 2. 11. Фотографії, малюнки, схеми тощо подаються окремим файлом формату .tiff, .jpg, .jpeg. якомога вищої якості, але не менше 300dpi.
 3. Рукопис статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються зовнішньою рецензією кандидата або доктора наук за фахом публікації (наукового керівника) або витягом із протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку. Рецензія або витяг з протоколу подається у сканованому вигляді електронною поштою.
 4. 13Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів. Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, а також літературне виправлення статті (зі збереженням головних висновків та стилю автора). Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів.

Надсилаючи статтю до збірника, автор дає свою згоду на розміщення опублікованих статей і занесення даних про авторів (ПІБ, місце роботи, електронна адреса) до наукометричних баз, до яких входить видання.

УВАГА! До друку приймаються статті з кількістю співавторів не більше 2-х в одній статті.